| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Organami Szpitala są:

 • Dyrektor
 • Rada Społeczna.

Z Dyrektorem Szpitala Prezydent Miasta Ruda Śląska nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno - prawnej

Dyrektor Szpitala kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnątrz.

Do obowiązków Dyrektora w szczególności należy:

 • zarządzanie Szpitalem i ustalenie jego organizacji wewnętrznej
 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem Szpitala
 • tworzenie warunków do sprawnej realizacji zadań statutowych Szpitala poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planiefinansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
 • organizowanie w sposób właściwy pracy personelu.

Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Dyrektor dokonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy a w szczególności zatrudnia i zwalnia pracowników oraz ich przełożonych.

W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor Szpitala współdziała ze Związkami Zawodowymi w zakresie ustalonym przepisami prawa pracy i ustawą o związkach zawodowych.Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

Radę Społeczną Szpitala powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska. 

Do zadań Rady Społecznej Szpitala należy:

 • przedstawianie podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wniosków i opinii w sprawach:
  • zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
  • zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  • związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  • przyznawania kierownikowi zakładu nagród,
  • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno - prawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu

 • przedstawianie kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach:
  • planu finansowego i inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego  i finansowego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysku.

 • uchwalenie Regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.
 • uchwalanie Statutu i jego zmian oraz zatwierdzanie Regulaminu Porządkowego Szpitala.
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
 • przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Kadencja Rady Społecznej Szpitala trwa 4 lata licząc od dnia jej powołania.

Poszczególni członkowie Rady Społecznej Szpitala mogą być odwołani przed upływem kadencji w trybie w jakim są powołani.

Ustąpienie, odwołanie lub śmierć Członka Rady Społecznej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wniosek o uzupełnianie składu Rady składa Prezydent Miasta w terminie 2 tygodni od zaistnienia zdarzenia.

W skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

 • jako Przewodniczący Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona
 • jako Członkowie: przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w liczbie 5 osób.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.  Redaktor:
Ilość odwiedzin dla strony: 2460
Ostatnia modyfikacja strony: 28 czerwca 2021