| Menu:   | Instrukcja obsługi
| Szukaj:    
 

Statystyka medyczna

Do zakresu działalności Statystyki Medycznej należy prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem chorego w Szpitalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania a w szczególności:

  1. Księgi głównej chorych przyjęć i wypisów i innych ksiąg pomocniczych.
  2. Archiwum dokumentacji medycznej.
  3. Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej, sporządzanie zestawień i opracowań statystycznych z zakresu działalności zakładu w oparciu o zebrane przez zakład materiały.
  4. Prowadzenie ścisłej ewidencji pacjentów hospitalizowanych w oparciu o program START-SZPITAL.
  5. Przygotowywanie sprawozdań do Narodowego Funduszu Zdrowia.
  6. Pracownicy Statystyki Medycznej są odpowiedzialni za ochronę danych osobowych i pełnego zabezpieczenia dokumentacji medycznej hospitalizowanych pacjentów.

Statystyką Medyczną kieruje kierownik Sekcji Statystyki Medycznej, który bezpośrednio podlega Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa  Redaktor: Robert Kalus
Ilość odwiedzin dla strony: 3894
Ostatnia modyfikacja strony: 28 czerwca 2021